Disclaimer

Gebruik van deze Perfectmanage site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker/gebruiker instemt met het onderstaande.

Uitgever (Perfectmanage) en auteurs (betreffende klant van Perfectmanage) verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de site of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij huurder van de website (betreffende klant van Perfectmanage), dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Perfectmanage staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van haar klanten/derden (via externe links) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van haar klanten/derden die via de website of het systeem, via hyperlinks, banners of andere links bereikt zijn. Perfectmanage kan niet continu alle inhoud van haar klanten controleren gezien deze dynamisch en realtime wordt geplaatst. Daarom verzoeken wij u misbruik van informatie of rechten te melden aan Perfectmanage. Wij zorgen dan voor een correcte afhandeling.

Privacy verklaring (AVG)

Lees ook onze uitgebreide Privacy verklaring inzake de wet AVG. Klik hier!

Melding maken

Onze klanten zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de teksten en foto's op de gehuurde website. Het is onmogelijk voor onze klantenservice om continu alle websites te monitoren. Wordt er inbreukmakende, schadelijke of illegale informatie getoond op deze website stuurt u dan een e-mail naar info@perfectmanage.nl of neem contact op via onze Live Support. Wij gaan indien de melding terecht is onze klant aanspreken op de geplaatste informatie en hem/haar verzoeken deze informatie te verwijderen.